تاریخ ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی نیمسال اول 96-95
 
تاریخ ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی نیمسال اول 96-95

 
 http://www.stu.iau.ir
تاریخ خاتمه درخواست  15/05/95 تاریخ شروع درخواست  15/04/95
 
 
امور نقل و انتقالات دانشجویی واحد اردکان 
تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 13:56 | تعداد نمایش : 1573