دفاعیات
برنامه زمان بندی برگزاری جلسات دفاع در هفته جاری:

علی اصغر کارگر:  رشته: مدیریت مالی - تاریخ دفاع: 98.7.10 - ساعت: 9